Xiêm y vóc ngọc vận thung dung
Cành bắc cành nam nở một vùng
Rồng ngậm tuyết sương miền viễn tái
Yến gầy trang điểm chốn thâm cung
Hương đưa đông các thơ nhiều hứng
Rợp bóng Tây Hồ, nguyệt có không
Trời giúp điều canh đà sẵn ý
Cành mai sớm đã báo xuân phong

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)