Trùng Quang thiên tử nhuốm phong trần
Phụng mệnh quân trung một sứ thần
Nói thẳng vạch trần mưu giặc dữ
Trượng phu vì nước há vì dân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)