Trùng Quang thiên tử nhuốm phong trần
Phụng mệnh quân trung một sứ thần
Nói thẳng vạch trần mưu giặc dữ
Trượng phu vì nước há vì dân