20/10/2021 23:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyễn Biểu
阮表

Tác giả: Đặng Minh Khiêm - 鄧鳴謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 01/10/2014 22:24

 

Nguyên tác

重光天子久蒙塵,
奉命軍前屬諍臣。
慷慨正言摧虐賊,
丈夫謀國豈謀身。

Phiên âm

Trùng Quang thiên tử cửu mông trần,
Phụng mệnh quân tiền thuộc tránh thần.
Khảng khái chính ngôn tồi ngược tặc,
Trượng phu mưu quốc khởi mưu thân.

Dịch nghĩa

Trùng Quang thiên tử lận đận đã lâu
Lấy tư cách một Gián nghị đại phu phụng mệnh đến trước cửa quân
Lời nói chính trực, khẳng khái đã bắt bẻ bọn giặc tàn ngược
Bậc trượng phu mưu cho đất nước, đâu phải mưu cho thân mình

Bản dịch của Hoàng Minh Đạo, Nguyễn Thế Đạt

Trùng Quang thiên tử nhuốm phong trần
Phụng mệnh quân trung một sứ thần
Nói thẳng vạch trần mưu giặc dữ
Trượng phu vì nước há vì dân
Biểu là Gián quan của thời Trần Trùng Quang, phụng mệnh đi sứ nhà Minh. Đến cửa quân, tướng Minh là Trương Phụ muốn giữ ông lại, Biểu quát mắng rằng: “Bề ngoài giả mạo là đội quân nhân nghĩa mà bên trong thì mang cái kế thôn tính. Đã hứa dựng con cháu nhà Trần mà lại đặt thành châu huyện, tàn hại nhân dân, chúng mày thật là quân giặc tàn ngược!” Phụ tức giận giết ông.

Nguồn: Nghệ An toàn chí, tập XVII (Văn thơ xứ Nghệ thời trung đại), NXB Khoa học xã hội, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Minh Khiêm » Nguyễn Biểu