Ứng vận, kim tiên xuống cõi trần,
Đảm đương việc lớn, rực công huân.
“Trung dung”, bậc thánh tài gìn giữ,
Giới hạn nhọc lòng, khổ tấm thân.

tửu tận tình do tại