Cõi Nát Bàn thoắt đã mấy trăm năm
Còn vọng mãi tiếng chuông chùa Yên Tử
Chuỗi tràng hạt vắt ngang chiều lịch sử
Lối vua đi đêm ấy có trăng rằm


1-2001
Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002