Ta là kẻ nhỏ nhoi trong trời đất
Mây giăng ngang
Núi vút tựa hồ cầm.
Lòng trong sạch một lần lên Yên Tử.
Rừng nghiêng nghiêng, Phật ẩn ở trong lòng!
Người xưa hỡi dấn thân cùng mây trắng
Hồn thơ bên suối róc rách reo
Đã gửi lại bụi trần khuất nẻo
Để nghìn năm ta lại vượt đèo.
Để nghìn năm sừng sững thông reo
Để nghìn năm bay hồn bên trời rộng
Lòng hư không Yên Tử một chiều...