Chót vót non Yên đứng giữa vời
Tiếng đồn danh thắng thiếu gì nơi
Tháp vùi cốt Phật bao đời trước
Mây cách nhà Tiên mấy dặm khơi
Trắng lớp đá đen màu cỏ ấy
Xanh rờn rêu ủ hạt mưa rơi
Tháng hai hoa khói ghi ngày tới
Rừng trúc loi thoi ánh mặt trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.