Sắn bìm chút phận con con
Khuôn duyên biết có vuông tròn cho chăng
Thân sao nhiều nỗi bất bằng
Liều như cung Quảng ả Hằng nghĩ sao

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.