Rằng: "Hồng nhan tự thuở xưa
Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu
Nỗi niềm tưởng đến mà đau
Thấy người nằm đó biết sau thế nào ?".

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.