Thi tàng tự ngọc thổ từ châu

Thi tàng tự ngọc thổ từ châu (Bách mỹ)
Sĩ nữ tài nhân đệ nhất lưu (Nhi nữ tình)
Bất thị sinh tiền duyên phận định (Tái sinh duyên)
Cá trung diễm phúc thục năng tu (Ngũ mỹ)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Du

Khen tài nhả ngọc phun châu
Nàng Ban ả Tạ cũng đâu thế này
Kiếp tu xưa ví chẳng dày
Phúc nào đọ được giá này cho ngang

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phun châu nhả ngọc thật tài thay,
Ả Tạ nàng Ban cũng thế nầy?
Chẳng phải duyên xưa trời đã định,
Phúc nào mà sánh được cùng ai!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời