Khen tài nhả ngọc phun châu
Nàng Ban ả Tạ cũng đâu thế này
Kiếp tu xưa ví chẳng dày
Phúc nào đọ được giá này cho ngang

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.