Lối thơ “Thổng ả đào”

Theo lối này thì lẩy trong các sách Tàu ra mỗi chỗ một câu thơ, rồi ghép lại thành một bài thơ tứ tuyệt đủ niêm luật. Bài thơ chữ ấy đọc vần xuống bốn câu Kiều liền, mà bốn câu Kiều liền này lại hình như dịch nghĩa những câu thơ chữ ấy ra. Dùng đủ ba mươi vần bằng, từ vần nhất-đông đến vần thập-ngũ-hàm. Câu nào trích ở sách nào, đều có chua ở bên cạnh.