Mừng thầm chốn ấy chữ tài
Ba sinh âu hẳn duyên trời chi đây
Song hồ nửa khép cánh mây
Tường đông ghé mắt ngày ngày hằng trông

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.