Tả thành uyên diệp chuyển bồi hồi

Tả thành uyên diệp chuyển bồi hồi (Bách mỹ)
Nhất đoạn kỳ duyên thiên tứ lai (Ngũ mỹ)
Tần vọng tường đông yêm lệ nhãn (Tái sinh duyên)
Bồng môn cường bán vị quân khai (Đường biệt tài)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Du

Mừng thầm chốn ấy chữ tài
Ba sinh âu hẳn duyên trời chi đây
Song hồ nửa khép cánh mây
Tường đông ghé mắt ngày ngày hằng trông

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Viết xong trong dạ chợt bồi hồi,
Một mối lương duyên hẳn ý trời.
Mắt lệ tường đông ngày mãi ngắm,
Song hồ khép nửa chẳng người chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời