Mấy lần cửa đóng then cài
Đầy thềm hoa rụng biết người ở đâu
Tần ngần đứng suốt giờ lâu
Dạo quanh chợt thấy mái sau có nhà

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.