Tưởng người dưới nguyệt chén đồng
Tin sương luống những rày mong mai chờ
Bên trời góc biển bơ vơ
Tấm son gột rửa bao giờ cho phai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.