Hai tình vẹn vẽ hoà hai
Chẳng trong chăn gối cũng ngoài cầm thơ
Khi chén rượu khi cuộc cờ
Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.