Xương mai tính đã rũ mòn
Lần lừa ai biết hãy còn hôm nay
Tháng tròn như gửi cung mây
Trần trần một phận ấp cây đã liều

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.