其四

五湖風月合教貧,
依舊紅霞作近鄰。
長有歸心懸馬首,
未知何路到龍津。
壺中日月將焉用,
夢裏嬴輸總未真。
推卻簿書搔短髮,
猶將談笑對風塵。

 

Kỳ 4

Ngũ hồ phong nguyệt hợp giao bần,
Y cựu hồng hà tác cận lân.
Trường hữu quy tâm huyền mã thủ,
Vị tri hà lộ đáo Long tân.
Hồ trung nhật nguyệt tương yên dụng,
Mộng lý doanh thâu tổng vị chân.
Thôi khước bạ thư tao đoản phát,
Do tương đàm tiếu đối phong trần.

 

Dịch nghĩa

Trăng gió Ngũ hồ kết giao cũng hợp cảnh nghèo nàn,
Mây hồng vốn vẫn kết làm hàng xóm gần gũi từ trước.
Đã sẵn lòng quy ẩn từ lâu theo nơi đầu ngựa,
Đâu biết đường nào lại dẫn ta đến bến Long tân.
Cảnh nhật nguyệt trong bầu tiên dùng vào đâu được,
Việc hơn thua như trong cõi mộng đâu phải là thật.
Giở sách ra xem lại gãi đầu cho thêm rụng tóc,
Còn đem chuyện phong trần ra bàn luận.


Các câu được trích từ:
- Câu 1. Lục Quy Mông Mông, Hoà Trương xử sĩ thư (câu 4)
- Câu 2. Đàm Dụng Chi, Thu dạ đồng hữu nhân thoại cựu (câu 8)
- Câu 3. Tần Thao Ngọc, Trường An thư hoài (câu 3)
- Câu 4. Lý Thương Ẩn, Xuân nhật ký hoài (câu 8)
- Câu 5. Hàn Ác, Tặng Dịch bốc Thôi Giang xử sĩ (câu 7)
- Câu 6. Lý Phủ, Ngụ hoài (câu 8)
- Câu 7. Trịnh Cốc, Kết thụ Cao Huy Nhiếp phủ thự ngẫu hữu tự vịnh (câu 7)
- Câu 8. Bão Phóng, Tống Tiết Bổ khuyết nhập triều (câu 8)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Ngũ hồ trăng gió cảnh nghèo,
Mây hồng từ trước vẫn theo bạn cùng.
Trước ngựa quy ẩn sẵn lòng,
Long tân bến ấy chẳng mong lại về.
Trong bầu nhật nguỵêt làm chi,
Hơn thua như mộng việc gì phải tin.
Xem sách tóc lại rụng thêm,
Phong trần thế cuộc còn đem luận bàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Trăng gió ngũ hồ hợp cảnh bần,
Từ xưa ráng đỏ ấy bạn thân.
Luôn có lòng về buông đầu ngựa,
Đâu hay đường lại đến long tân.
Nhật nguyệt trong bầu dùng sao nữa,
Được thua như mộng chẳng là chân.
Đọc sách gãi đầu thêm tóc rụng,
Vẫn còn cười nói với phong trần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời