Mây cuốn rèm châu gươm bái cao,
Nhạn say mưa lạnh rớt xuống hào.
Ơn trên sâu quế thương gân cốt,
Chẳng hướng lâm tuyền tóc bạc hao.
Xa ngắm chiều thu ngâm bạch cúc,
Lại còn chọn đất giống tiên đào.
Quê trài muôn dặm không tin tức,
Đường quan gian khó lại gian lao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.