Động Liên Hoa ở xế thành đầu
Hoa ngát vì ai, động thẳm sâu
Cuộc lớn chưa xong, rồn một trận
Non xanh có chủ, vững ngàn thâu
Thế nguy, con cháu luyện quân sự
Việc rảnh, sông hồ thả lá câu
Thời buổi vắng tanh người ẩn sĩ
Đá bàn, giá sách, nước trong veo...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.