Bóng dâu đã xế ngang đầu
Biết đâu ấm lạnh biết đâu ngọt bùi
Tóc thề đã chấm ngang vai
Nào người non nước nào lời sắt son

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.