Ngắm dòng Hoàng Long cầu đá qua,
Hoa Lư thành cũ đỉnh là non cao.
Nghìn năm mây khói tuôn trào,
Anh linh nhị đế đã vào Bát hoang.
Uy xưa cờ kiếm hoang tàn,
Vàng son tích cũ chỉ còn sương sao.
Triều ta thánh hậu hơn bao,
Bia to dựng để khen triều tiền vương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.