Qua tết đạp thanh hàn thực liền,
Thấy trăng thượng huyền rồi hạ huyền.
Trước khóm cây thưa đếm từng khắc,
Chẳng phiền thi cú vịnh tham tuyền.
Đường đời gian khó thêm phiền muộn,
Mừng thầm phong cảnh chẳng như tiền.
Hôm nay quyền chính thay quan mới,
Cuộc đời vui rượu mới là tiên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.