Tiếc thay trong giá trắng ngần
Đến phong trần cũng phong trần nư ai
Tẻ vui cũng một kiếp người
Hồng nhan phải giống ở đời mãi ru

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.