Liễu xanh phủ kín nhà Tô Tiểu,
Nhớ nhau năm trước đến chân mây.
Ai đó hát bài Quy xuân khúc,
Hoa khai hoa rụng khắp đó đây.

tửu tận tình do tại