Phũ phàng chi mấy Hoá công
Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha
Sống làm vợ khắp người ta
Hại thay thác xuống làm ma không chồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.