Đau lòng tử biệt sinh ly
Thân còn chẳng tiếc tiếc gì đến duyên
Hạt mưa sá nghĩ phận hèn
Liều đem tấc cỏ quyết đền ba xuân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.