Biên thành đêm vắng ánh trăng nhô,
Đầu sông nắng chiếu cánh hoa phô.
Ngắm xuân chơi quá thanh minh tiết,
Lảo đảo đình xa rượu một bầu.
Sớm biết Ngoạ Long đà có phận,
Ngầm nghe chim hót vọng lối về.
Lánh đời tự thoả khúc say mãi,
Dạ buồn một buổi mấy lần vo.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.