Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồng Tư Quỳ (5 bài)
- Vương Nhược Hư (1 bài)
- Hoàn Nhan Thọ (1 bài)
- Triệu Nhữ Toại (1 bài)
- Tào Bân (3 bài)
Tạo ngày 16/08/2014 22:34 bởi tôn tiền tử
Lý Tuấn Dân 李俊民 (1176-1260) tự Dụng Chương 用章, hiệu Hạc Minh lão nhân 鶴鳴老人, người Tấn Thành, Trạch Châu (nay thuộc Sơn Tây) đời Kim, đỗ tiến sĩ năm Thừa An thứ 8 (1200) đời Kim Chương Tông, nhưng chán cảnh quan trường nên về quê dạy học. Nguyên Thế Tổ từng sai xe êm đến vời, nhưng ông xin trở về núi. Tác phẩm có 10 quyển Trang Tĩnh tập.