Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Bân (3 bài)
- Hoàn Nhan Thọ (1 bài)
- Cao Trứ (2 bài)
- Vương Nhược Hư (1 bài)
- Đới Phục Cổ (12 bài)
Tạo ngày 16/10/2018 16:48 bởi tôn tiền tử
Triệu Nhữ Toại 趙汝鐩 (1171-1245) tự Minh Ông 明翁, hiệu Dã Cốc 野谷, người Viên Châu (nay là Nghi Xuân, Giang Tây) đời Nam Tống, là tôn thất, cháu tám đời của Tống Thái Tông, đỗ tiến sĩ năm Gia Thái thứ 2 (1202), làm ty Trấn Giang quản xác trung phần Gia Định. Tác phẩm có Dã Cốc thi cảo.