Xuân như dục người ra đồng sớm
Rộn cày bừa máu rớm lưng trâu
Trỉa xong vun gốc đất mầu
Tiếng xe kéo nước nắng nhiều không mưa
Sáng chiều vẫn lại qua chăm sóc
Trĩu bông thơm hạt thóc thu vàng
Bận quanh năm đến mùa màng
Trai nhanh gái nhẹ sẵn sàng dọn kho
Nộp thuế quan còn lo nợ bám
Không một muôi trấu cám trừ ra
Lo bụng người đói bụng ta
Ngồi lo chết đói chiều tà thềm tranh
Mùa xuân ấm tằm trên giấy nở
Gái hái dâu như chợ ồn ào
Ngày đêm giải lá rào rào
Cửa cài tránh khách tục nào cũng kiêng
Lúc tằm nhả kén vàng đầy né
Em gái ươn còn vợ dệt tơ
Cả nhà vất vả mong chờ
Lụa đem may áo ông bà tính đo
Nộp thuế quan còn lo thế nợ
Thước tấc không chỉ có hòm tre
Ấm thân người rét thân ta
Ngồi lo chết rét chiều tà thềm tranh

tửu tận tình do tại