Ải Dương xưa tiễn đưa nhau một chén
Ngoài xa kia ngàn vạn núi điệp trùng
Xin hỏi cùng liễu xanh xanh thành Vị
Mắt có nhìn được mấy kẻ về chăng

tửu tận tình do tại