Trung Nguyên muôn giếng nửa dê muông
Kiếm lớn giáo dài khắp ngả đường
Lửa khói đêm ngày không buổi ngớt
Xúc, Man trái phải thảy sa trường
Chưa về Đinh hạc Liêu thành mộ
Vẫn đó chim quyên Thục có vương
Từ khúc Liên Xương đời nay vắng
Nhìn hồng sải cánh nặng sầu thương

tửu tận tình do tại