Song đêm lạnh gió lao xao khóm trúc
Giục người đi thư kiếm chẳng tạm nhàn
Rượu bên nhau mà như xa ngàn dặm
Trong nhạc buồn xen lẫn khúc "Dương Quan"

tửu tận tình do tại