Gương Nga chênh chếch dòm song
Vàng gieo ngấn nước cây lồng bóng sân
Hải đường lả ngọn đông lân
Hạt sương gieo nặng cành xuân la đà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.