Vì ai ngăn đón gió đông
Thiệt lòng khi ở đau lòng khi đi
Trùng phùng dù hoạ có khi
Thân này thôi có còn gì mà mong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.