Mười lăm năm bấy nhiêu lần
Làm gương cho khách hồng quần thử soi
Đời người đến thế thì thôi
Trong cơn âm cực dương hồi không hay

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.