Chàng từ nhẹ bước thanh vân
Nỗi nàng càng nghĩ xa gần càng thương
Ấy ai dặn ngọc thề vàng
Bây giờ kim mã ngọc đường với ai

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.