Thâm nghiêm kín cổng cao tường
Cạn dòng lá thắm dứt đường chim xanh
Lơ thơ tơ liễu buông mành
Con oanh học nói trên cành mỉa mai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.