Nhớ lời thần mộng rõ ràng
Này thôi hết kiếp đoạn trường là đây
Đạm Tiên nàng hỡi có hay
Hẹn ta thì đợi dưới này đón ta.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.