Cửa người đày đoạ chút thân
Sớm năn nỉ bóng đêm ân hận lòng
Lâm truy chút nghĩ đèo bòng
Nước non để chữ tương phùng kiếp sau

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.