Ven đường nắng chiếu hương bụi phân,
Mấy người chung cuộc rõ hồng trần.
Huyền Đô quán ấy đào muôn gốc,
Bãi nọ ven bờ cò mấy con.
Ví được văn thần như Dữu Tín,
Mà cam nghèo được Bão tham quân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.