21/06/2024 17:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỳ 22
其二十二

Tác giả: Vũ Phạm Hàm - 武范邯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2018 22:57

 

Nguyên tác

綺陌塵香曙色分,
幾人終肯別囂氛。
玄都館裏桃千樹,
遠渚沙中鷺一群。
徒使詞臣庾開府,
可堪貧攝鮑參軍。

Phiên âm

Ỷ mạch trần hương thự sắc phân,
Kỷ nhân chung khẳng biệt hiêu phân.
Huyền Đô quán[1] lý đào thiên thụ,
Viễn chử sa trung lộ nhất quần.
Đồ sử từ thần Dữu khai phủ[2],
Khả kham bần nhiếp Bão tham quân[3].

Dịch nghĩa

Bờ ruộng quanh co buổi rạng đông chia rõ sắc hương trần thế,
Cuối cùng mấy ai có thể biết được sự phiền nhiễu của đường đời.
Trong quán Huyền Đô đào trồng nghìn cội,
Xa xa giữa bến nước một đàn cò đùa rỡn.
Huống có được bề tôi văn từ như Dữu Tín,
Lại cam chịu đựng nghèo khổ như Bão tham quân.

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Ven đường nắng chiếu hương bụi phân,
Mấy người chung cuộc rõ hồng trần.
Huyền Đô quán ấy đào muôn gốc,
Bãi nọ ven bờ cò mấy con.
Ví được văn thần như Dữu Tín,
Mà cam nghèo được Bão tham quân.
Bài này không rõ vì lý do gì thiếu mất hai câu 7, 8, có thể do người chép quên, sót mất hai câu này.

Các câu được trích từ:
- Câu 1. Dương Cự Nguyên, Thù Vu phụ mã (câu 1)
- Câu 2. Hàn Ác, Tặng tăng (câu 2)
- Câu 3. Lưu Vũ Tích, Huyền Đô quán đào hoa (câu 3)
- Câu 4. Trần Thượng Mĩ, Hàm Dương hoài cổ (câu 6)
- Câu 5. Lưu Vũ Tích, Kinh Môn đạo hoài cổ (câu 7)
- Câu 6. Trịnh Cốc, Kết thụ Giao Huy Nhiếp phủ thự ngẫu hữu tự vịnh (câu 4)

[1] Tên một đạo quán đời Tuỳ Đường, nguyên là Thông Đạo quán sau đổi là Huyền Đô, có chép trong Trường An ký.
[2] Tức Dữu Tín thời Nam Bắc triều, lúc đầu làm quan cho nhà Lương (Nam triều), đi sứ sang Tây Nguỵ, bị giữ lại đến khi Tây Nguỵ mất, làm quan cho Bắc Chu chức đến phiêu kỵ đại tướng quân, khai phủ đồng tam ti. Tuy ở ngôi cao nhưng lòng hoài niệm Nam triều, thường hay có lòng của kẻ sĩ tha hương nhớ quê.
[3] Tức Bão Chiếu thời Nam triều, thiện thi văn. Lâm Hải Vương Lưu Tử Hạng trấn giữ Kinh Châu dùng ông làm tham quân, chưởng thư ký, gọi là Bão tham quân. Sau Giang Lăng loạn, ông chết trong loạn quân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Hàm » Kỳ 22