Một cần đa tạ Tử Khê ông,
Việc đời vô cớ lòng trống không.
Tự đặt thân này ngoài danh lợi,
Lại còn quay ngắm ráng chiều hồng.
Khoe khoang tài cán về không lối,
Vui với rượu đàn được mấy cung.
Một tấm chân thành tin trời vậy,
Đạo trời đâu biết tựa cây cung.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.