Trần Nhân Tông con bà Thiên Cảm
Là cháu ngoại Từ Thiện đại vương
Xiển dương sự nghiệp trùng hưng
Nhân từ hoà nhã, hết lòng vì dân

Người cũng đã hai lần chiến đấu
Và hai lần chiến thắng quân Nguyên
Xứng danh là đấng vua hiền
Có công đánh dẹp giữ yên cõi bờ

Để đo đạc vua ban thước gỗ (1280)
Khắp mọi miền một cỡ mà thôi
Pháp đình xử án đúng, sai
Đặt ra "kiểm pháp" biết ngay rõ ràng (1280)