thơ gì mà giống sử quá vậy. ý nghĩa các sự kiện lịch sử cũng hiểu sia mới chết người. he