15.00
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Bảo (15 bài)
- Bùi Xương Trạch (1 bài)
- Vũ Quỳnh (3 bài)
- Phạm Trí Khiêm (1 bài)
- Trần Bảo (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 19/08/2011 00:10 bởi hongha83
Đàm Văn Lễ 覃文禮 (1452-1505) tự Hoằng Kính, hiệu Chân Trai, người làng Lãm Sơn, huyện Quế Dương (tỉnh Bắc Ninh). Năm 18 tuổi đậu Tiến sĩ niên hiệu Quang Thuận thứ 10 (1469) đời vua Lê Thánh Tông. Ông làm quan đến chức Thượng thư. Khi Lê Hiến tông mất, ông theo tờ di chiếu, phù lập Túc Tông, vì thế Uy Mục đế căm giận, đày vào Quảng Nam, đi đến Nghệ An, ông gieo mình xuống bến An Lạc chết (tức bến sông Chân Phúc, nay thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).