Nguyễn Bảo 阮保 (1452-1502) tự Định Phủ 定甫, hiệu Cửu Chân 九真, người làng Phương Lai, huyện Vũ Tiên (nay là huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), đậu Tiến sĩ niên hiệu Hồng Đức thứ 3 (1472) triều Lê Thánh Tông, được đặc cách vào toà Đông các, thăng chức Tả tư giảng, dạy Thái tử Lê Hiến Tông. Hiến Tông lên ngôi, ông được cử làm Lễ bộ Thượng thư. Ông là người khoan hoà, đại thể, thận trọng và giản dị. Nguyễn Bảo có soạn các sách: Phượng Sơn từ chí lược, Sử cục loại biên, Thiên Nam tiệp chú ngoại kỉ sử lược, Nguyễn tộc gia phả (Lan Khê). Về thơ văn, ông có Châu Khê tập do học trò là Trần Củng Uyên biên soạn.

 

Châu Khê thi tập - 珠溪詩集