Chênh vênh một động giữa trời xanh
Trấn giữ non sông vững tựa thành
Đây sóng thu trào nghìn trượng biếc
Kìa hòn Long Đại vạn trùng xanh
Vượn kêu cây lặng trùm mây khói
Tổ thước trăng in thấp lá cành
Xe thuý vòng quanh non nước đẹp
Mừng vua ai khéo dựng nên đình

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)