Non cao chùa tháp dựa bên sườn
Chỏm núi xanh xanh rợp tán vàng
Bốn phía quan hà hùng thế nước
Muôn năm bàn thạch vững lòng dân
Đuốc văn rực toả trời gần mắt
Suối cỏ lân lan đất lượn chân
Theo giá gót trần lên cửa Phật
Tựa mây phơi phới chín tầng xanh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)